INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SERAPOOL PORSELEN SANAYI VE TICARET A.S.

Jako Serapool Porselen San ve Tic. A.S. ("Spółka"), chcielibyśmy przedstawić informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, którą przygotowaliśmy zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698 ("Ustawa") w celu zapoznania się z nią przez opinię publiczną i zainteresowane osoby;


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia można znaleźć w Polityce ochrony i przetwarzania danych osobowych Serapool Porselen San ve Tic. A.S. dostępną pod adresem www.serapool.com.


ARTYKUŁ 1: ADMINISTRATOR DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Serapool Porselen San ve Tic. A.S. w charakterze administratora danych w zakresie opisanym poniżej. Pojęcie administratora danych odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz jest odpowiedzialna za ustanowienie i zarządzanie systemem rejestru danych.


Aby skontaktować się z administratorem danych, należy skorzystać z następujących kanałów:

Adres: Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Cad. N: 13 Pendik Istanbul

Telefon: +90 (216) 222 20 30 / +90 (216) 222 20 20

E-mail: kvkk@serapool.com

Strona internetowa: www.serapool.com


ARTYKUŁ 2: CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez nas w następujących celach:

Zapewnienie oferowania produktów i usług,

Zapewnienie obsługi posprzedażnej,

Przeprowadzanie procesów związanych z zasobami ludzkimi,

Zapewnienie komunikacji korporacyjnej,

Zapewnienie bezpieczeństwa firmy,

Prowadzenie badań statystycznych,

Prowadzenie działalności gospodarczej i dokonywanie transakcji sprzedaży i fakturowania zgodnie z podpisanymi umowami i protokołami,

Zapewnienie wypełnienia zobowiązań prawnych zgodnie z wymogami lub przepisami prawa

Zapewnienie kontaktu z osobami fizycznymi/prawnymi, które mają relacje biznesowe z firmą

sporządzanie raportów prawnych,

Zarządzanie procesami związanymi z wydarzeniami i wystawami,

Dostosowywanie produktów i usług do potrzeb użytkownika oraz tworzenie i wykonywanie działań związanych z profilowaniem, promocją i marketingiem,

Zarządzanie procesami call center,

wypełnianie obowiązków dowodowych w sporach prawnych, które mogą pojawić się w przyszłości,

Wykonywanie i śledzenie procedur prawnych firmy.

ARTYKUŁ 3: STRONY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE ORAZ CEL PRZEKAZYWANIA DANYCH

W ramach warunków i celów przetwarzania danych osobowych określonych w art. 8 i 9 ustawy, dane osobowe mogą być udostępniane partnerom biznesowym i dostawcom firmy, spółkom i udziałowcom Grupy Serapool oraz instytucjom i instytucjom posiadającym zdolność prawną i prywatnym podmiotom prawnym posiadającym zdolność prawną w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i handlowo-biznesowego naszej firmy i zainteresowanych osób, które pozostają w relacji z naszą firmą, dostosowywania produktów i usług oferowanych przez naszą firmę do upodobań, nawyków i potrzeb użytkownika, a tym samym polecania ich użytkownikowi, prowadzenia prac i odpowiednich procesów biznesowych niezbędnych do korzystania z produktów i usług oferowanych przez naszą firmę przez działy biznesowe oraz prowadzenia odpowiednich procesów biznesowych, planowania i realizacji strategii handlowych i/lub biznesowych naszej firmy oraz realizacji wyżej wymienionych celów. Ponadto są one udostępniane bankom, z którymi współpracujemy, kancelariom prawnym, z których usług korzystamy, a także sądom i innym organom urzędowo-sądowym.


Dane osobowe użytkownika są przekazywane za granicę wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika lub w przypadku spełnienia jednego lub kilku innych warunków przetwarzania danych określonych w ustawie; pod warunkiem, że w kraju, do którego dane są przekazywane, istnieje odpowiednia ochrona lub jeśli w kraju, do którego dane są przekazywane, nie ma odpowiedniej ochrony, nasza firma i osoba, której dane dotyczą, w odpowiednim obcym kraju zobowiązały się na piśmie do zapewnienia odpowiedniej ochrony, a Rada Ochrony Danych Osobowych udzieliła upoważnienia.


ARTYKUŁ 4: METODY I PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane są gromadzone za pośrednictwem umów zawartych z osobami, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe, wypełnionych formularzy, informacji uzyskanych przez przedstawicieli firmy oraz bezpośredniego kontaktu fizycznego z naszą firmą, dealerami i sklepami, a także strony internetowej, call center, aplikacji mobilnej drogą elektroniczną w oparciu o podstawę prawną wykonania umowy.

Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych są następujące:

Przechowywanie danych osobowych, ponieważ jest to bezpośrednio związane z zawieraniem i wykonywaniem umów,

Przechowywanie danych osobowych w celu ustanowienia, wykonania lub ochrony prawa.

Przechowywanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na uzasadnione interesy firmy, pod warunkiem, że nie narusza to podstawowych praw i wolności osób.

Przechowywanie danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych spółki

Przechowywanie danych osobowych wyraźnie określonych przez przepisy prawa

Za wyraźną zgodą osób, których dane dotyczą, w zakresie działań związanych z przechowywaniem danych, które wymagają wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą


ARTYKUŁ 5: PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, jest określana jako osoba zainteresowana i ma ona prawo do skorzystania z następujących praw, zwracając się do firmy.

Dowiedzieć się, czy jego dane osobowe są przetwarzane,

zażądać informacji, czy jego dane osobowe są przetwarzane,

poznania celu przetwarzania jego danych oraz tego, czy dane te są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

poznania stron trzecich, którym jego dane osobowe są przekazywane w kraju lub za granicą,

Żądania poprawienia niekompletnych lub niedokładnych danych, jeśli takie istnieją,

żądania usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych*

Żądania powiadomienia stron trzecich, którym przekazano jego dane osobowe, o operacjach przeprowadzonych zgodnie z lit. d) i e),

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wyłącznie w sposób zautomatyzowany, jego danych osobowych, które prowadzi do niekorzystnych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą,

żądania odszkodowania za szkody wynikające z niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych.


W zależności od charakteru wniosku, wnioski dotyczące praw użytkownika zostaną rozpatrzone jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeśli jednak procedura wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Serapool, użytkownik może zostać obciążony opłatą zgodnie z taryfą określoną przez Radę Ochrony Danych Osobowych.


(*) Mamy zobowiązania prawne dotyczące przechowywania informacji, które uzyskaliśmy w ramach odpowiednich przepisów. Jeśli użytkownik zażąda poprawienia, usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych, będziemy mogli spełnić jego żądanie dopiero po upływie okresu prawnego.


W przypadku wszelkich pytań i wniosków w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących przepisów, można przesłać podpisaną petycję wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i wniosek na adres Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Cad. N: 13 Pendik Istanbul w formie pisemnej.


Przyjmiemy pisemne wnioski po przeprowadzeniu procesu weryfikacji tożsamości, a tym samym skontaktujemy się z zainteresowanymi osobami w ustawowym terminie.


Z poważaniem,
SERAPOOL PORSELEN SANAYI VE TICARET A.S.