SERAPOOL PORCELAIN SAN. VE TİC. A.Ş.

SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZU Z KAMER PRZEMYSŁOWYCH TEKST OBJAŚNIAJĄCY


Niniejszy tekst wyjaśniający został przygotowany przez Serapool Porselen San ve Tic. A.Ş. ("Spółka") w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem systemów nagrywania w obwodzie zamkniętym wykorzystywanych w siedzibie Spółki.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego tekstu wyjaśniającego można znaleźć w Serapool Porselen San ve Tic. A.Ş. Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Dane wizualne i dźwiękowe użytkownika mogą być uzyskiwane za pośrednictwem systemu kamer w obiegu zamkniętym na terenie naszej firmy i mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do celów wymienionych poniżej. Wykorzystanie systemu kamer w obwodzie zamkniętym ma na celu zapobieganie i monitorowanie zachowań antyspołecznych i przestępczych, zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń naszej firmy oraz narzędzi i sprzętu w pomieszczeniach naszej firmy, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa gości i pracowników odwiedzających pomieszczenia naszej firmy. Nasza firma podejmie wszelkie niezbędne środki techniczne i administracyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych uzyskanych za pośrednictwem systemu kamer przemysłowych.

Dane osobowe, o których mowa, są przetwarzane automatycznie w oparciu o podstawę prawną "jest to obowiązkowe dla administratora danych w celu wypełnienia jego obowiązku prawnego" oraz "przetwarzanie danych jest obowiązkowe ze względu na uzasadnione interesy administratora danych, pod warunkiem, że nie szkodzi to podstawowym prawom i wolnościom osoby, której dane dotyczą" w art. 5 ustawy.  Takie dane osobowe mogą być przekazywane organom sądowym lub odpowiednim organom ścigania na żądanie w celu rozstrzygnięcia sporów prawnych lub zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W przypadku złożenia wniosków w zakresie art. 11 ustawy regulującej prawa osoby zainteresowanej do Spółki w sposób określony w Serapool Porselen San ve Tic. A.Ş. Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych, wnioski zostaną ocenione i sfinalizowane przez Spółkę tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 (trzydziestu) dni.

Zgodnie z art. 11 ustawy użytkownikowi przysługują następujące prawa jako osobie, której dane dotyczą:

  • Dowiedz się, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane,
  • Żądanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika,
  • Aby dowiedzieć się, w jakim celu przetwarzane są dane osobowe użytkownika i czy są one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • Poznanie stron trzecich, którym dane osobowe użytkownika są przekazywane w kraju lub za granicą,
  • Żądania korekty danych osobowych w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego przetwarzania oraz żądania powiadomienia stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
  • Pomimo tego, że zostały one przetworzone zgodnie z przepisami Ustawy i innymi właściwymi przepisami prawa, do żądania usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych w przypadku ustania przyczyn wymagających ich przetwarzania oraz do żądania powiadomienia stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
  • Sprzeciw wobec uzyskania wyniku ze szkodą dla samej osoby poprzez analizę przetwarzanych danych wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów,
  • W przypadku szkody spowodowanej niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, do żądania naprawienia szkody.